Rezerwacja terminu przez formularz na dole strony lub telefonicznie +48 799 036 079

REGULAMIN SKLEPU

Wrocławiu (50-033), ul. Józefa Piłsudskiego 50Spis Treści regulaminu Tesoro Si:

         1. Postanowienia ogólne

         2. Informacje o produktach

         3. Warunki składania i realizacji zamówień

         4. Modyfikacje zamówienia

         5. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

         6. Realizacja zamówień

         7. Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi

         8. Warunki gwarancji

         9. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

         10. Zwrot należności Klientom

         11. Dane osobowe

         12. Reklamacje

         13. Postanowienia końcowe

 

Prowadzi sklep internetowy Tesoro Si:  Oblaka Sp. z.o.o siedzibą we Wrocławiu (50-033), ul. Józefa Piłsudskiego 50, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej pod numerem KRS: 000096705; NIP 8992923136, , REGON 521772860, lub Tesoro Si lub sprzedawca.

 

SŁOWNICZEK:

BOK – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu zamieszczonym na stronie głównej Sklepu Internetowego tesorosi.pl oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem tesorosi.pl.

Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia w celu dokonania zakupu Produktu.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego tesorosi.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsultant - to osoba reprezentująca interesy sprzedawcy, będąca pracownikiem sprzedawcy i posiadająca zestaw funkcji niezbędnych do wykonania swoich obowiązków służbowych.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu Internetowego tesorosi.pl, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego tesorosi.pl umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym tesorosi.pl, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego tesorosi.pl

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Tesoro Si  podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą lub  system płatności elektronicznych PayPal.

Sklep Internetowy tesorosi.pl – prowadzony przez Tesoro Si sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową tesorosi.pl.

Specyfikacja – wytyczne klienta na podstawie których wykonywany jest zamówiony produkt, w szczególności rodzaju i koloru tkanin użytych do stworzenia produktu oraz wymiarów osoby, dla której ten produkt jest tworzony.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym tesorosi.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Produktu.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane Sprzedawcy i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

         1. Niniejszy regulamin określa:

               ・ warunki składania zamówień na produkty oferowane przez  Tesoro Si i dostępne w Sklepie Internetowym tesorosi.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny  sprzedaży takich produktów;

               ・ uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;

               ・ zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

         2. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego tesorosi.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego tesorosi.pl, niezbędne jest urządzenie końcowe. Czyli urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową. Mogą to być typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności (np. rejestracji terminu lub kładania zamówień na produkty) Sklepu Internetowego tesorosi.pl, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

         3. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego tesorosi.pl zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego tesorosi.pl. W tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego tesorosi.pl lub jego elementy techniczne.

Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego tesorosi.elów sprzecznych z jego przeznaczeniem. W tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego tesorosi.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

         4. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego tesorosi.pl nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego tesorosi.pl możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.

         5. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

         6. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu realizacji umowy. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego.

         7. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto.

 

§2. INFORMACJE O PRODUKTACH

         1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego tesorosi.pl  stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

         2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego tesorosi.pl:

               ・ zawierają podatek VAT i przedstawiamy w walucie polskiej (złoty - PLN);

               ・ obejmuje koszt dostawy od sprzedawcy do kupującego wybraną przez sprzedawcę metodą (wybór firmy kurierskiej pozostaje w gestii sprzedawcy). W innym przypadku klient zobowiązany jest do dodatkowej opłaty za dostawę;

              ・ całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazana będzie pod czas potwierdzenia zamówienia przez rozmowę z konsultantem.

         3. Tesoro Si zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów dostępnych w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Produktów jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

         4. Tesoro Si może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach. W przypadku akcji promocyjnych obejmujących czasową obniżkę ceny Produktu Sprzedawca na stronie Produktu wskazuje, obok ceny promocyjnej, poprzednią najniższą cenę produktu, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji. Skala obniżki będzie ustalana w stosunku do najniższej wskazanej ceny.

 

§3. WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

         1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego tesorosi.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. Z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

         2. Wszystkie produkty jakie sprzedajemy  w sklepie internetowym tesorosi.pl są produktami wykonywanymi na zamówienie według Specyfikacji dostarczonej przez klienta. Specyfikacja jest niezbędna do prawidłowego wykonania produktu. Slep internetowy przed realizacją zamówienia każdorazowo uzgodni z Klientem szczegóły specyfikacji.

         3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Tesoro Si oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Tesoro Si niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

         4. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w procesie składania zamówienia zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Tesoro Si zamówienia złożonego przez Klienta.

         5. W celu realizacji zamówienia szycia na miarę, Tesoro Si skontaktuje się z zamawiającym w celu ustalenia Specyfikacji. Do stworzenia specyfikacji na adres mailowy klienta podany podczas rejestracji lub składania zamówienia zostanie wysłany formularz Specyfikacji wraz z instrukcją jak naley go wypełnić:

              ・ w celu poprawnego wypełnienia formularza, Klient ma prawo zasięgnąć porady i pomocy BOK.

              ・ sklep internetowy tesorosi.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędne wykonanie pomiarów oraz wypełnienie formularza Specyfikacji przez Klienta.

              ・ klient po wypełnieniu formularza Specyfikacji dostarczy formularz osobiście, pocztą lub za pomocą emaila na email Sklepu Internetowego.        

       6. Jeżeli klient wypełni, uzgodni i dostarczy formularz specyfikacji do Sklepu Internetowego i sama realizacja zamówienia jest możliwa bez zastrzeżeń, na adres poczty elektronicznej Klienta wysyłamy wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Tesoro Si o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Tesoro Si do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. Tesoro Si ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez podmiot otrzymania zamówienia). W przypadku, jeśli Tesoro Si  nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Tesoro Si nie zostaje zawarta.  Wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi, zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszego regulaminu.

         7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Tesoro Si, nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia. Tesoro Si poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. Lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku zamówienie jest anulowane.

Anulowanie zamówienia z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia. A jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Tesoro Si.

         8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn wskazanych w ustępie poprzedzającym, Tesoro Si może zaproponować Klientowi :

              ・ anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Tesoro Si będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

              ・ anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie. W przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Tesoro Si będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie;

              ・ podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie. W przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek.

         9. W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 8 powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Tesoro Si ). Tesoro Si  dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie. W pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

Anulowanie zamówienia w części, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia. A jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Tesoro Si .

         10. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zamówienie z góry, Tesoro Si jest uprawniony do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Anulowanie zamówienia oznacza, że Tesoro Si jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.

         11. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 8 i ust. 10-11 powyżej, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana (w całości lub w części), Tesoro Si zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 13 niniejszego regulaminu.

         12. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką), a także do niezwłocznego odbioru przedmiotu zamówienia. Tesoro Si nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia (dostarczenie po upływie ustalonego terminu dostarczenia) w przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu.

         13. W przypadkach, gdy klient nie mógł odebrać swojego zamówienia od firmy kurierskiej i zamówienie zostało zwrócone z powrotem do wykonawcy, kolejna dostawa jest realizowana wyłącznie na koszt zamawiającego.

 

§4. MODYFIKACJE ZAMÓWIENIA

         1. Klient może dokonać zmian w zamówieniu lub zrezygnować z zamówienia aż do momentu, gdy zamówienie zostanie przyjęte do realizacji. W takim przypadku, jeśli zapłata została dokonana, to zwrot płatności nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w par. 13 niniejszego regulaminu.

         2. Klient ma do 5 dni kalendarzowych na wprowadzenie ewentualnych zmian w zamówieniu lub jego anulowanie. Po upływie 5 dni kalendarzowych zamówienie może zostać przekazane do produkcji i od tego momentu klient traci prawo do zwrotu środków. Klient ma prawo do zwrotu pieniędzy za zamówienie tylko do momentu, gdy zamówienie zostanie przekazane do produkcji.

         3. Klient może dokonać zmian w adresie dostawy (z wyjątkiem opcji dostawy do Tesoro Si) lub zmiany danych na fakturze do momentu wysłania zamówienia, poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w BOK.

         4. Zmian w zamówieniu w powyżej wymienionym zakresie (adres dostawy, zmiana danych na fakturze) Klient może dokonywać osobiście, telefonicznie lub za pomocą maila. W przypadku zlecenia zmian przez BOK Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian na wskazany w niniejszym formularzu specyfikacji adres poczty elektronicznej.

         5. W przypadku rezygnacji przez Klienta z przedmiotu zamówienia w sytuacji, o której mowa w pkt 1 powyżej, Klient otrzyma potwierdzenie anulowania zamówienia na wskazany w niniejszym formularzu specyfikacji adres poczty elektronicznej.

 

§5. FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

         1. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym tesorosi.pl są opłacone z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia).

         2. Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

         3. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności są ustalone w trakcie składania zamówienia.

         4. Płatności z góry mogą być uiszczane: przelewem bankowym, jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Tesoro Si

         5. Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Tesoro Si pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności.

         6. Klient ma 5 dni roboczych na zapłatę za swoje zamówienie. Po upływie tego terminu, jeśli płatność nie wpłynie na konto bankowe wykonawcy, umowa kupna-sprzedaży zostanie jednostronnie rozwiązana. O czym klient zostanie poinformowany na adres e-mail podany w niniejszym formularzu specyfikacji.

         7. Sprzedawca umożliwia dokonywanie płatności za zamówione Produkty w formie przedpłaty:
         a) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24 prowadzonego przez PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zgodnie z regulaminem systemu (https://www.przelewy24.pl/regulamin);
         b) za pośrednictwem płatności elektronicznej w systemie PayPal, którego administratorem jest PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A.;
         c) przelewem elektronicznym, poprzez BLIK lub kartą płatniczą (lista obsługiwanych kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, którego operatorem jest systemu płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zgodnie z regulaminem operatora systemu;
         d) przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy.

 

§6. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

         1. Tesoro Si zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego tesorosi.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

         2. Przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

         3. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji Tesoro Si może wysyłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – Tesoro Si wysyła do Klienta podziękowania z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne.

         4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 miesięcy, w zależności od sezonowości. (orientacyjny czas wykonania konkretnej sukni można ustalić z nami za pośrednictwem e-maila). Należy również uwzględnić czas dostawy sukni przez kuriera: na terenie Polski - do 2 dni roboczych, na terenie Unii Europejskiej od 2 do 10 dni kalendarzowych, do pozostałych krajów od 5 do 20 dni kalendarzowych

         5. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia.

         6. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę.

         7. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki lub braku możliwości jej doręczenia z przyczyn leżących po stronie Klienta, Sprzedawca posiada uprawnienie do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z taką sytuacją (np. koszty zwrotu przesyłki do Sprzedawcy lub ponownej wysyłki do Klienta).

 

§7. RĘKOJMIA I REKLAMACJE Z TYTUŁ RĘKOJMI

         1. Tesoro Si  jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową lub Specyfikacją Klienta. Tesoro Si odpowiada z tytułu rękojmi. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego § 10 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów. Nabywających produkty jako Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

         2. Tesoro Si w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta. Z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

         3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe). Jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W rezultacie rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Tesoro Si. Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Tesoro Si i opisem reklamacji w sposób określony poniżej:

            ・ W sytuacji kiedy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej, reklamację z tytułu rękojmi. (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji). Należy odesłać na adres Sklepu Internetowego tesorosi.pl (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym lub paczką ekonomiczną).

         4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – do Tesoro Si niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny do Tesoro Si zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

         5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem). Ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność do Tesoro Si z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku do Tesoro Si wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny. Od wad albo wadę usuni do Tesoro Si  może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu. Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną.

         6. W pozostałym zakresie Tesoro Si z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność do Tesoro Si za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty. Jaką taki Klient zapłacił do Tesoro Si za nabycie danego produktu.

         7. Reklamację może złożyć tylko osoba, która złożyła zamówienie w sklepie internetowym tesorosi.pl. Reklamacje od osób trzecich nie są akceptowane, chyba że jest to przewidziane przez prawo.

         8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna

         9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny.

         10. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produkt należy dostarczyć na adres: Tesoro Si! Wrocław 50-033, ul. Józefa Piłsudskiego 50.

 

§8. WARUNKI GWARANCJI

         1. Tesoro Si sprzedaje produkty jakie są objęte gwarancją na okres 12 miesięcy. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z BOK.

         2. W przypadku produktu, na który producent, dystrybutor lub inny gwarant udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

           ・ korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji;

           ・ korzystając z uprawnień przysługujących mu w stosunku do sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 10 niniejszego regulaminu.

 

§9. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

         1. Zamawiający ma prawo do anulowania zamówienia przed jego przetworzeniem, po uzgodnieniu Specyfikacji w ciągu 5 dni kalendarzowych od dokonania płatności, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta;

         2. Tesoro Si sprzedaje produkty które  wykonujemy na indywidualne zamówienie według Specyfikacji Klienta, po przyjęciu zamówienia do realizacji (po uzgodnieniu z Klientem Specyfikacji) Konsument nie może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym tesorosi.pl.

         3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

         4. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy. Powinien poinformować Tesoro Si o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy. Wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

         5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w stosunku do umowy:
         a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
         b) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§10. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

         1. Teosro Si dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:

          ・ anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

          ・ uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;

          ・ nieprzyjmujemy oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry.

         2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 12 niniejszego regulaminu. Tesoro Si zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

         3. Tesoro Si  dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty. Jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

         4. Jeśli dokonane przez Klienta zamówienie było opłacane za pomocą określonej formy płatności. (np. za pomocą karty płatniczej i przelewu bankowego). To zwrot dokonujemy w proporcjonalnie i za pomocą form, z jakich skorzystano dokonując płatności.

         5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Tesoro Si  nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu. Jeżeli pomimo zachowania przez Tesoro Si należytej staranności. W tym skierowania do Klienta na podany przez niego adres e-mailowy wezwania do przesłania Tesoro Si numeru rachunku Klienta. Klient nie prześle Tesoro Si takiego numeru rachunku lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Tesoro Si nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu. Jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych.  Imiennych lub błędnego numeru rachunku uniemożliwiających pomimo zachowania przez Tesoro Si  należytej staranności prawidłową realizację płatności.

         6. W przypadku, gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w Salonie Tesoro Si, a zamówienie: zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3-4 powyżej.

         7. Do zwrotu podlega wyłącznie kwota, która wpłynęła na konto bankowe wykonawcy. Wszelkie prowizje lub dodatkowe opłaty powinny być pokryte przez zamawiającego lub odjęte od kwoty zwrotu (na przykład prowizje bankowe, prowizje walutowe i inne).

         8. Produkt należy dostarczyć Sprzedawcy na adres: Maria Owczarek, ul. Strażacka 81a, 43-382 Bielsko-Biała.

         9. Klient jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia Produktu na czas transportu. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

         10. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§11. DANE OSOBOWE

         1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym tesorosi.pl. (proces rejestracji konta, w momencie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym tesorosi.pl. W procesie korzystania ze Sklepu Internetowego tesorosi.pl. W tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym tesorosi.pl). Przetwarzane są przez Tesoro Si z siedzibą we Wrocławiu (50-032), ul. Józefa Piłsudskiego 50 (administrator danych).

         2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Tesoro Si. Które wymagają podania danych osobowych. Tesoro Si przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną. Zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym tesorosi.pl. w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 16 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.

         3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane poprzez zgłoszenie od BOK.

         4. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

         5. Klient oświadcza, podając dane, że podane przez niego dane osobowe są jego własnymi danymi i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych.Klient oświadcza podając dane, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

         6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego tesorosi.pl poświęconej polityce prywatności.

         7.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.

 

§12. REKLAMACJE

         1. Z zastrzeżeniem postanowień § 10 niniejszego regulaminu, wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego tesorosi.pl lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Tesoro Si:

            ・ pisemnie na adres siedziby Tesoro Si (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy),

            ・ za pośrednictwem e-maila na adres: wrozka@tesorosi.pl (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja”, przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy),

            ・ za pośrednictwem BOK.

         2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację. (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail). Jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

         3. Tesoro Si rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

         4. Odpowiedź na reklamację udzielamy w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji. Tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że niniejszy regulamin (§ 10 ust. 2 – reklamacje z tytułu rękojmi). Załącznik do niniejszego regulaminu lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.

         5. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

 

§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

         1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa. Tesoro Si nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

         2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim  a Tesoro Si, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej. Do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).

         3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Tesoro Si, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Tesoro Si.

         4. Tesoro Si dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego tesorosi.pl. Były na najwyższym poziomie, jednakże Tesoro Si nie wykluczamy możliwości czasowego zawieszenia dostępności. Sklepu Internetowego tesorosi.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu. W związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego tesorosi.pl . Tesoro Si dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu Internetowego tesorosi.pl było dokonywane w godzinach nocnych.

         5. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszego regulaminu.

         6. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

         7. Nazwy produktów podane na stronie Sklepu Internetowego tesorosi.pl używamy w celach identyfikacyjnych i nazwy mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.

         8.  Tesoro Si w celach statystycznych i celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług. Sklep Internetowy tesorosi.pl wykorzystuje informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta. Następnie Tesoro Si odczytuje przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Może zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.

Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego tesorosi.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.

         9. Językiem umów zawieranych z Tesoro Si jest język polski.

         10. Tesoro Si zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:

           ・ konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu.  Skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

           ・ konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji. Wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

           ・ rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego tesorosi.pl . W tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego tesorosi.pl;

           ・ zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

           ・ konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;

           ・ zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;

           ・ przeciwdziałanie nadużyciom;

           ・ poprawa obsługi Klientów;

           ・ zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego tesorosi.pl

         11. W przyadku jeśli Tesoro Si zmieni regulamin,  firma udostępni go w Sklepie Internetowym tesorosi.pl. O zmianie regulamin Tesoro Si poinformuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym tesorosi.pl. Za równo poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu.

         12. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. W przypadku, gdy przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a
przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego.

         13. Regulamin zmieniony przez Tesoro Si jest podstawowym i wiążący dla zarejestrowanego Klienta. A ten z kolei nie wypowie umowy o prowadzenie konta w Sklepie Internetowym tesorosi.pl . Nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w § 2 niniejszego regulaminu. Przed dniem opublikowania i wejściem w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 11 powyżej.

         14. Zmiana regulaminu w żadnym razie nie wpłynie na zamówienia złożone przed taką zmianą, które będziemy realizować na zasadach dotychczasowych.

 

§14. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

         1. Wszelkie treści zamieszczone w Sklepie internetowym (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Klienta lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
        2. Klient zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Sprzedawcę.
        3. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
        4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Sprzedawcy:
        a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Sklepu internetowego lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
        b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych w Sklepie internetowym treści,
        c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.Zmiana regulaminu w żadnym razie nie wpłynie na zamówienia złożone przed taką zmianą, które będziemy realizować na zasadach dotychczasowych.

  • Strona internetowa
  • katalog